Hörsel- o Yrselbesvär o Kroniska sjukdomar

I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut inom Hörselverksamheten och Hörsel- och balansmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ca 19 år har jag fått kunskap om och erfarenheter av olika hörsel- och yrselbesvär. Patienterna har haft akuta och/eller varaktiga funktionsnedsättningar på hörsel- och balansorganet. Besvären kan utlösa krisreaktioner och det är inte ovanligt att besvären även påverkar patientens identitet, relationer till andra samt sociala liv och arbetsförmåga. Min erfarenhet är att psykologisk behandling i ett tidigt skede förebygger ökat lidande och en varaktig komplex problematik.

Jag har kunskap och erfarenhet av att arbeta med patienter som upplever besvär av Ménières sjukdom, persisterande postural perceptuell yrsel (PPPY), plötslig och varaktig hörselnedsättning, bullertrauma, tinnitus och ljudkänslighet.

Jag erbjuder konsultation, psykoedukation och psykologisk behandling av patienter med ovanstående besvär, som är medicinskt färdigutredda.

Existentiell psykoterapi