Om psykoterapi

Psykoterapi är en kortare eller längre process och fungerar som en fristad där du kan sakta ner och utforska hur du lever ditt liv. Den psykoterapeutiska relationen bygger på ömsesidig ärlighet, engagemang, respekt, tillit och intresse för det okända. Det är en unik relation mellan två personer.

Tillsammans utforskar vi din livsvärld, dina erfarenheter och svårigheter och den förändring du vill uppnå. Eftersom vi i terapin accepterar och välkomnar det som vi själva och andra har kritiserat och avvisat, medför terapi alltid utmaningar. Utforskandet av en persons särprägel tar tid och det är du som avgör hur djupt du behöver och vill gå. Förändring sker stegvis och inbegriper övning i tillit och mod när du provar att agera på ett annorlunda sätt i vardagen.

Som psykoterapeut är jag din medvandrare och genuint intresserad av dig. Jag försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar. Jag har en existentiell grundsyn, men använder mig av de metoder som fungerar för dig. Metoderna kan vara hämtade från psykoanalytisk, existentiell, fokuseringsorienterad, kognitiv terapi och/eller beteendeterapi.

Psykoterapi erbjuder möjligheter att utforska alla aspekter av din livserfarenhet, från personlig utveckling till svårigheter som till exempel ångest och depression, sjukdom, identitetskriser och relationskonflikter. Men du behöver inte vara i kris eller uppleva psykologiska svårigheter för att kunna ha nytta av psykoterapi.

Psykoterapi kan bidra till:
 • Ökad självkännedom och självacceptans.
 • Ökad kontakt med känslor och förnimmelser samt känslomässigt helande.
 • Ökad självtillit, ökat mod och ökad mening i ditt liv.
 • Fördjupade relationer till andra människor och livet självt.
 • Ökad förmåga att kommunicera i relationer.
 • Att finna vägar ut ur låsningar och upprepanden.
 • Bejakande av din frihet, upptäcka möjligheter och vad du vill förverkliga i ditt liv.
 • Att finna konstruktiva förhållningssätt till begränsningar, sårbarhet och smärta t ex fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom som t ex ångest och nedstämdhet.
Kontakt:
 • E-post: kontakt@ullastinajohansson.se
 • Telefon: +46 (0)761 16 47 37
 • Mottagning: Järntorgsgatan 12 i Göteborg.
 • Samtal även via Skype/Zoom (on-line) och telefon.
 • Sessions in English are provided.

Existentiell psykoterapi