Ensamhet och tillhörighet – Om främlingskap och hemmahörighet.

Med utgångspunkt från existentiell psykologi fokuserar vi på ensamhet och tillhörighet och upplevelser av hemmahörighet och främlingskap i tillvaron. De tema som kommer att belysas är fysisk, social, psykologisk och existentiell ensamhet, att leva upp till det man uppfattar som normalt och funktionellt för andra, behovet av att finna och uttrycka sin särskildhet, behovet av att finna och upprätthålla relationer och tillhörighet, existentiella möten och existentiell migration i vår värld och tid.

Du får möjligheter att tillsammans med andra reflektera över din syn på och upplevelse av ensamhet och tillhörighet och när och på vilket sätt du upplever dig vara hemma och när och hur du upplever främlingskap. Tillsammans får du upptäcka möjligheter och alternativ till hur du kan förhålla dig för att finna din särskildhet och den tillhörighet du önskar.

Arbetssätt: I denna processinriktade kurs arbetar vi omväxlande med miniföredrag utifrån kursen tema och delande, samtal och övningar enskilt, i mindre grupper och storgrupp. Vi kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågor och dialog med kursledare och deltagare.

Efter kursen har du fått:
 • Ökad kunskap om existentiell psykologi.
 • Ökad förståelse för på vilket sätt existentiella utmaningar och existentiell ångest kan ge vägledning i livet.
 • Ökad förståelse för nyttan av existentiell ensamhet och tillhörighet.
 • Stöd i att medvetandegöra din upplevelse av ensamhet och särskildhet samt din upplevelse av tillhörighet och mer äkta gemenskap.
 • Hjälp att finna och formulera hur du önskar förändra upplevelser av ensamhet och tillhörighet.
 • Utforska möjligheter till alternativa förhållningssätt så du kan nå ökad upplevelse av hemmahörighet i ensamheten och tillsammans med andra.
 • Beredskap för hur du kan möta svårigheter som uppstår i mötet med existentiell ensamhet och i relationer till andra.

Syfte: Att deltagarna utifrån existentiell psykologi skall få ökad kunskap och nya perspektiv, ökad medvetenhet om den egna upplevelsen av ensamhet och tillhörighet, hemmahörighet och främlingskap samt ökad kännedom om hur de önskar utveckla mer livsbejakande förhållningssätt till ensamhet och tillhörighet.

Information & Anmälan
 • Tid: Ingen planerad kurs för närvarande. Välkommen kontakta mig.
 • Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån.
 • Kostnad: exkl. moms ( inkl. moms)
 • Ledare: Ulla-Stina Johansson
 • Anmälan & betalning: Senast 1 oktober. Begränsat antal platser.

Existentiell psykoterapi